Privacy-verklaring

Inleiding

Om diensten te kunnen leveren verwerkt AandachtigGezelschap persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beschreven in deze privacyverklaring en vindt plaats met de nodige zorgvuldigheid en daarmee met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat AandachtigGezelschap middels een privacyverklaring inzicht geeft in de manier waarop zij de persoonsgegevens verwerkt. Dit geldt ook voor de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en hun rechten dienaangaande.

AandachtigGezelschap zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om zodoende te controleren of dit beleid nog wel actueel is. Kitty Berends is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. AandachtigGezelschap neemt de bescherming van jouw gegevens daarom zeer serieus. Zij neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

AandachtigGezelschap, Oosterbeek / telefoon 06 – 15 331 409 / kitty@aandachtiggezelschap.nl / www.aandachtiggezelschap.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

AandachtigGezelschap verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar klanten:

 • Voor- en achternaam
 • Facturatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Per bezoek: bezoekdatum, aard en duur van de werkzaamheden

Verwerkingsgrond

AandachtigGezelschap verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven, door het via e-mail of live via een handtekening akkoord verklaren met de Algemene Voorwaarden;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die AandachtigGezelschapmet de betrokkene heeft gesloten;
 3. AandachtigGezelschap een wettelijke verplichting dient na te komen;
 4. een gerechtvaardigd belang van AandachtigGezelschap, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de diensten van AandachtigGezelschap aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons-)gegevens gebruikt AandachtigGezelschap voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Facturatie;
 • Informatie over wijzigen van diensten;
 • Versturen van maximaal 2 nieuwsbrieven per jaar;
 • Telefonisch contact, e-mailcontact, managementinformatie voor intern gebruik;
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AandachtigGezelschap verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze daarom uitsluitend verstrekken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

AandachtigGezelschap zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. AandachtigGezelschap hanteert daarom een bewaartermijn van zeven jaar voor persoonsgegevens.
De betrokkene heeft echter te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het versturen van maximaal twee nieuwsbrieven per jaar. Bezwaar maken kan door middel van telefoon, of e-mail. AandachtigGezelschap zal de gegevens van betrokkene daarna niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

AandachtigGezelschap gebruikt voor de huidige website op dit moment (mei 2021) geen cookies. Mocht dit in de toekomst veranderen dan wordt deze privacyverklaring uiteraard aangepast.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

AandachtigGezelschap neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen voor misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met AandachtigGezelschap. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal AandachtigGezelschap dus onmiddellijk alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken.

AandachtigGezelschap meldt, indien er sprake is van een privacy-risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt AandachtigGezelschap onmiddellijk contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering

AandachtigGezelschap wil transparant zijn, dus heb jij het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je bijgevolg contact opnemen met AandachtigGezelschap via kitty@aandachtiggezelschap.nl.

Intrekken toestemming

Je hebt dus het recht jouw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
Hiertoe kun je contact opnemen met AandachtigGezelschap.

AandachtigGezelschap, mei 2021
Kitty Berends
kitty@aandachtiggezelschap.nl
06 – 15 331 409